เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม   
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช:


เนื้อหาสาระที่มีการจำแนกตามประเภทของเรื่อง


 ประวัติวิทยาลัย 
 ข้อมูลทั่วไป 
 โครงสร้างวิทยาลัย 
 รวมภาพกิจกรรม 
 ประกาศผลการเรียน 
 ฝ่ายวิชาการ 
 งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
 เอกสารเผยแพร่ 
 แบบฟอร์มต่างๆ 
 รายชื่อนักศึกษา 
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 e-Book 
 ข่าวประชาสัมพันธ์...ย้อนหลัง 
ข่าวประชาสัมพันธ์...ย้อนหล้ง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่ 10  รายละเอียด 
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่ 9  รายละเอียด 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่ 8  รายละเอียด 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่7  รายละเอียด / ค่าใช้จ่าย  
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่6  รายละเอียด  
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่5  รายละเอียด  
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่4  รายละเอียด  
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่3  รายละเอียด  
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับที่2  รายละเอียด  
  • ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับกลาง
   ประจำปีการศึกษา 2551  รายละเอียด  
  • ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว  รายละเอียด  
  • ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดปลวก  รายละเอียด  
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  รายละเอียด  
  • ประกาศให้เช่าสถานที่ราชการ ทำการถ่ายเอกสาร รายละเอียด  
  • กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยวิธีรับกลาง 
   ประจำปีการศึกษา 2551  รายละเอียด / ใบสมัคร 
  • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
   เวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด 
  • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง
   ประจำปีการศึกษา 2551  รายละเอียด 
  • โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2551 / ชุมชนนักปฏิบัติ 
  • พระโอวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร / รายละเอียด 
  • ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ / รายละเอียด 
  • รายงานสรุปผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 /2550 / รายละเอียด 
 องค์การนักศึกษา 
 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 Call for paper 


เนื้อหาสาระที่ไม่มีการจำแนกประเภท


· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
· รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
· รางวัลเชิดชูเกียรติและความภาคภูมิใจ
· รับรองมาตรฐานการศึกษา
· ครบรอบ 31 ปี สถาปนาวิทยาลัย
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที