เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม   
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เดิมเป็น " โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ " ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ.2523  แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ.2525  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น " วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช " เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ( 2 ปี ) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ.2525
     พุทธศักราช 2536  กระทรวงสาธารณสุข ปรับโครงสร้างสถาบัน การศึกษาโดยรวมสถานศึกษา
ของทุกกรมเป็นสถาบันพัฒนากำลังคน ด้านสาธารณสุข 
    วันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ.2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพระบรม ราชชนก ( Praboromarajchanok Institute )
  พุทธศักราช 2537  วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชา นุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นชื่อของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  "  ( Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammaraj ) 
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้เริ่มดำเนินการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2525 โดยเริ่มแรกเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ใช้เวลาเรียน 2 ปี จนกระทั่งปีการศึกษา 2532 เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้นและในปี พุทธศักราช 2535 ได้พัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ( ป.พย. ระดับต้น ) Certificate in Nursing Science ( Technical level ) : Cert. N.S. ( Technical level ) ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2535 ) และใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 จนถึงปีการศึกษา 2539  รวมจำนวน 18  รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,349 คน
     ปีการศึกษา 2530-2533 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ( เฉพาะกาล ) โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือผดุงครรภ์ มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ระยะเวลา การศึกษา 2  ปี รวมจำนวน 4 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 288 คน
     ปีการศึกษา 2532  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ( ที่เน้นชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เปิดรับปีละ 1 รุ่น และในปี พ.ศ.2537 ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์ ( ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ.2537 ( ป.พย. ระดับวิชาชีพ ) Diploma in Nursing Science : Dip.N.S. และใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 - 2544  มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 729 คน
     พุทธศักราช 2541  พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2006-04-11 (25847 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที