เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นโยบาย
1. สนับสนุนและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานทุกระบบขององค์กร
    เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบในการทำงาน ร่วมกับการใช้ชีวิตในสังคม มีสมรรถนะสากล
    บนพื้นฐานความเป็นไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
4. บริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะและสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียน
6. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านสุขภาพ
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย
8. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีสุนทรียภาพ สนับสนุนการใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. ผลักดันการดำเนินงาน เพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน ภายใต้อัตตลักษณ์ขององค์กร

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2006-04-11 (2903 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที