เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

ค่านิยม
 ค่านิยม

การปฏิบัติหรือพฤติกรรม

B = Boundarieless
ความเป็นหนึ่งเดียว- ทำงานเป็นทีม
- ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
- มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความสามัคคี

C = Creativity
ความคิดสร้างสรรค์

- ยอมรับความแตกต่างทางความคิด / การกระทำ
- กล้าคิดนอกกรอบ
- กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีเหตุผลและข้อมูล
- พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- สรรสร้างนวตกรรม / ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
- สรรสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ

N = Network
เครือข่ายการทำงาน

- ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
- สรรหาความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกองค์กร

K = Knowledge sharing
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
- พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน


H = Honesty
ความจริงใจ ความซื่อสัตย์

- ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่การงาน

O = Ownership
ความเป็นเจ้าของ- มีความผูกพันกับองค์กรในฐานะเป็นเจ้าของ
- รักและปกป้ององค์กร
- มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์องค์กร
- รับผิดชอบในหน้าที่

N = Neatness
ความมีระเบียบเรียบร้อย


- บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ
- รู้จักวางตัวให้เป็นที่ศรัทธาในวิชาชีพ
- มีวินัยในการทำงาน

 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-20 (1706 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที