เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Mixture Up! A Number Of Useful Baseball Tips
โดย: ylolebici
ติดประกาศ: 09-15-2020 @ 01:43 pm

Baseball is really a exciting sport activity to experience, but unfortunately not many folks definitely determine what causes it to be pleasurable. For those who have in no way enjoyed baseball, or have played it the entire life, there is nevertheless a lot to learn about the video game. These post has lots of great tips that will help you obtain the most enjoyment out from any baseball game.

When striking, be sure to set your weight around the again ft . a lot more than the top. Why? Your body works just like a coil when hitting. When you go to strike the ball together with your excess weight appropriately maintained, your system will unload like a spring. Which gives a ton much more energy.

Do not forget that baseball is only a video game. Sure, it can be essential to you and the crew, but you don't desire to permit it to help you get lower. Even when you produce a error, in the event you keep optimistic there's always the opportunity to correct that blunder. But when you let it trouble you, opportunity are you'll make an additional blunder.

The sort of glove you choose to use is crucial. You will find hand protection created for each and every situation. As an illustration, a catcher's glove as well as an outfielder's glove change by size and shape. To make sure you take care of the tennis ball as outlined by your position, be sure you are provided with the correct glove.

When in a cushy batting placement, maintain your hands out of your system. Your elbows ought to be up and aside, almost parallel to the floor. Contain the bat at shoulder joint levels and be sure you don't decrease your back elbow. Exercise your posture in front of a large vanity mirror to make sure that your elbows are appropriately positioned.

Shaving lotion enables you to break in a fresh baseball glove. When you are getting a new glove, spray a number of shaving product into the fingers and massage it to the pocket portion of the glove. Up coming place a baseball there and tie a rope around the glove and baseball. Continue doing this process several times to the first 30 days you will find the glove.

Should you be within the outfield, figure out how to browse the ball. With practice, you may know roughly where the tennis ball will terrain every time the soccer ball is success. Cautiously, watch the pitcher which means you know the rate of your soccer ball in the event it crosses the platter. By just learning the pace you are able to judge how far the soccer ball will be struck.

When swinging a bat in baseball, make certain you stick to-via along with your swing. Your bat's momentum, regardless of whether there exists speak to, can help you follow-through. Without pursuing by means of, there won't be much energy since the golf swing may possibly decrease prior to making get in touch with. For this reason the follow-by means of is crucial.

Should you be enjoying an outfield situation, you should select the correct kind of eyeglasses. These sunglasses should never distort your peripheral eyesight. The best styles are the types which are frameless. The sunglass camera lens should cover up to your temples to maintain the most amount of sunshine through your view.

If you are enjoying shortstop, you have to figure out how to stop terrain balls. The technique that works for this type of golf ball would be to location your baseball glove perpendicular to the ground. This allows you to scoop the tennis ball in a easy measures. Gently squeeze the glove as being the ball strikes your glove to hook it.

As mentioned site de apostas online futebol inside the over article, baseball quite a bit of fun but for most people they don't understand why. If it is you, or you know how exciting baseball will be these tips will only increase your enjoyment of your online game. Prove to them to other people hence they too can get pleasure from all of that baseball offers.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-15-2020 @ 01:43 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที