เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Uncharted 4 For Android
โดย: ymufamuj
ติดประกาศ: 12-02-2020 @ 03:22 pm

Uncharted 4 ApkIn addition to this not to as soon as the departure regarding Amy Hennig, whom entered the uncharted trilogy, the Administrator with the Preceding of people, Bruce Straley and Neil Druckmann, set a new vector regarding" the thief's Journey", which often did not seem right in order to all people. Around my estimation, the style involving growing up up-both outdoor as well as home – productively connected while using exciting chronicle on the buccaneer ' platinum and also their own utopian totally free colony.

Uncharted 4 acknowledges certainly not just its place in the present day channel, but in addition within your living. Druckmann in addition to Straley comprehended which the fans spent their childhood years with Drake then the comrades. Nate, Elena and Go out become zero longer only identities within a current video video game, but heroes who have went along with scores of relations intended for a decade.Six to eight in years past, I recorded examines connected with cell sports for changes as well as bar upwards pertaining to PS3 – I want to to be able to go out with the exercise background into Uncharted 2 regarding myself as well as act steps on the gamepad to the first time. 6 yr afterward, I'm wing to be able to France for your launch individual involving Uncharted 4, having coffee while using real Nathan Drake (acting professional Nolan North) , and annoying Bruce Straily with matter like: "Fix the friends name an individual Bruce Almighty?» It doesn't matter wherever before who I ended up being, Uncharted lived near.

So, from the thief's Means" you're right away train to the proven fact that before you decide to could be the end venture regarding Nathan Drake.Last. And also you do not must rush through the stages like a whirlwind. An individual must be aware of the treasure of a run that has been to you for that long understanding that at this point around good bye.

For that reason, you directly set out to guide from the corridors connected with nostalgia. Inside the release tv screen saver, you'll check each of the almost all vivid occurrences in the prior splits, in addition to from the Public that Nathan posed from the loft, you will hold in your hands the key artfeakty Drake: magazine having a bullet that keep Sally's lifestyle, a novel cranium, a log with the seek out Shambhala, inside which is an image with Tenzin (a good aboriginal through Uncharted 2), signs for the belt to Drake wore in the leading part and which in turn at this point affect him to help laugh: "Not in fact my personal form ever again!»

With these skills, Naughty Dog influences you from the finality associated with the conclusion. I was enthused to help launch a Thief's Conclusion – what if Nathan gets gotten rid of? Imagine if they" merge " Sally or perhaps Elena? Imagine if the yearning to present crisis turns Uncharted into your End of Us? The idea and so clean with wearying (in addition to provoking!) - destroy your selected personaes… The idea easier than approaching that has a proper conclusion representing them.

Without having dark firmness, I wouldn't include handle these emotions, because Drake would certainly a impenetrable eliminating machine.

But for the concluding to be fit, Druckmann and Straley was required to definitely not single create the characters prone, but additionally make it possible for the makeup "swell upwards". One more point I realize Drake ended up being 5 in the past. I've changed here that will clock. Then, it was plausible you may anticipate central switch now Drake himself, who, throughout philosophy, really should develop with a par while using the audience that she entertains.

At the start off of your Thief's Stop, these transformations occur evident to the naked vision. Nathan gets remained decrease along with stopped searching for regarding cherish, he or she invests for hours on end forming as a result of papers inside workplace also rejects questionable bids by friends – " you simply can't, illegal, I'm solved, and I will not drink light beer with you." Like I revealed, Nate hath got established a Art gallery regarding popularity within the attic of his / her cottage, nevertheless ironically, Drake himself has changed into a sustained Adult ed example to acquires more and more dusty annually. Nathan holds toy rifles inside loft, that he takes out of time for you to time for it to enter in the dream entire world with fire on ends of which happening his / her go probably include the likeness associated with world-threatening villains.

The past tomb raider is much like a great alcohol that talks about a bottle and secretly delights in thinking about grounds that can devote the point correct to go back to be able to nip. Pertaining to Drake, this luxury is the introduction regarding their brother Sam, with whom they have thought expended for the older 15 seasons. Their brother is jeopardized in bad live in and wants support, and so Nathan needs to wear their holster the past period – well, a outstanding box that will justifies time for the life span Drake seemed to have gone driving.

Put in a standard, emotionally died Nate ("Hello, I'm tune in for you, honey!»/"I'll coat the plates today, dear!»/"I've cast aside adventure, cherished!») and also Nate in existence, inspired through the quest for the artifact-these end up being a couple different families. Such as past parts with the series, the partner figures embody unique aspects of Drake's character. Elena and Sally, whom from the final piece gets fully converted into a papa character regarding his college student, these times addresses Sam, men that's wanting to rest the days in the interest of the display, characterizing the incapability to quit soon enough. On one aspect is buccaneer silver, within the various other an album associated with wedding photos which Drake becomes thrilled to review. For being open, I remained confident right up until the same top which plane connected with Nathan would accomplish in this row connected with love along with sentence. And this also helps to make soaring around the world chart considerably more purposeful along with principal than previously.

The incident with the qualities leaves the 4th part greater than the finally, because Uncharted 3 was largely a "packing". Of course, it is one of the best activities inside the background from the variety. Without a doubt, Naughty Dog possesses developed the technology, but for the smoothness plus his / her tale all together, the action really made almost nothing. We guarantee the presentation site with Sally, checked Nathan as being a teenager, along with appreciated the show from the leave. Even so the rest of the Troika reflected the last announcement. In the last, Drake found the girl and also got in to the evening, exactly like in the next duty (afterward I tend not to think of the trail landscape, body – by-frame copied through the constant Uncharted 2-it hath got almost nothing to complete while using the overall strategy). So that as a leading man, Nathan additionally stomped about. Unlike a Thief's Stop.

However just what the cycle possesses not really expanded throughout will be the choice of challengers. The principle villains below are merely was required to develop rivalry to the heroes, steer them in to catches in addition to turn the competition with regard to treasure. Inside key job, Nate ended up being threatened by means of Gabriel Roman (I googled him as years later on I accomplished think of anything at all coming from him), inside the next – Lazarevich, which I kept in mind from the simple head plus the dim last struggle, and also in the 3rd –a trade person along with a fellow in a match. No single bright plenty of to match Drake's panache. Lucky, with Uncharted 4, we have now a daddy's daughter who's obsessed that has a buccaneer cherish, then a girl that controls a squad connected with mercenaries. Right at the end, one too begin yelling one thing definitely wild and goes outside of identity (right now there exist zero indications involving his / her obsession regarding Nate ahead of), after that the support one particular… Even so, you may notice regarding yourself. All just as the truly great meme based on " Sailor man moon»


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12-02-2020 @ 03:22 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที