เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม   
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Structure Ambassador System
โดย: iqekanu
ติดประกาศ: 02-26-2019 @ 03:37 am

Nowadays, fashion plays a significant role in our life. Apparently it is evident from your example of superstars. But could it affect us all?
To start, nowadays young people will be the most keen on the latest styles. Their mirror and the need to look good must be used by show business to result in the victory of issues like Design TV or perhaps numerous services in the variety of "Hot or Not".
Additionally, every can easily or youngster magazine has its fashion division, which is designed as a manual for followers. There are even young ladies who deal with these classified ads as a Scriptures. All you need to do is look into it to see just how much fashion is definitely affected by folks.
In addition , inside schools, young women are afraid of being ridiculed on account of unfashionable attire. It programs the scale involving media pressure on children. For example , the particular ridiculous sort of emo has grown to be extremely attractive because of its showcase on tv, video clips and magazines for teenagers. In addition , it has an inexplicable idea that people sporting stylish apparel are somehow better than some.
On the other hand, you will find individuals who appear unmoved via the confusion close to fashion plus the media along with represent their own style of costume. Unfortunately, you can find not many of which.
In conclusion, all-pervasive fashion extremely affects how we dress. Within the strong affect our lives, that is growing quite frequently.
Halloween is really a holiday recognized on 31st of October. It came about from Christian holiday of most Saints, but it really has become easily an opportunity to have some fun. However , it's really a fun within a scary setting.
First of all, delete word one can see lots of people within disguise. These folks costumes for scary pests - for example ghosts, goule, monsters etc . - as well as pretend that they are some famous horror personas, like Freddy Krueger. Common on of which day, in actual fact inseparable, are such components like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of useless pumpkins together with scary face carve out plus a candle put inside.
An increasingly popular activity one of several children is certainly trick-or-treating. Dressed up in their clothing, they go with house to accommodate asking „trick or deal with? ”. They ask for treats, especially sugary ones, including case associated with refusal, they are simply eager to enjoy a trick on the person who refuses.
Adolescents, who are as well old in order to trick-or-treat, opt for costume celebrations with attractions like difficult stories indicating, watching apprehension films or perhaps visiting sites that are believed to be haunted.
Eventually I want to state a very popular Halloween parties game identified as apple bobbing. A large basin is filled with normal water with some pears floating on its exterior. The task of the participants could be to catch a good apple with the teeth. Implementing hands is normally forbidden.
The halloween season is very popular in the nation but it is definitely gaining increasingly more fans in European countries too. www.hr.gymsupl.pl

My trip to school commences every day from eight. It is a time involving heavy website traffic, because countless students arrive there as well. First, I actually go to the locker room. In my school, just about every student offers his own locker room and a factor to it. I leave our coat there and change my shoes and boots. I have to make this happen because the learners are not are actually walk the college corridors from the same footwear as outside the house. Thanks to this unique principle, class corridors along with classes keep clean. Quite often, if I have a relatively lot of lessons in a granted day, We leave quite a few textbooks inside cupboard so I do not need to carry a really heavy bag.
After making things on the locker area, I head to class. From time to time I have quite a few lessons in the same type, but quite often students must travel to different classes on the same working day. When I the particular appropriate class. usually additional students are waiting there. Welcome in addition to talk for several minutes to begin the session. Each article has really 45 minutes, followed by a 10-minute break. There is possibly one lengthy break, which often starts on twelve o'clock and endures 20 short minutes. During the break up I usually flirt with friends, and frequently I seek to learn something for the next lessons, for example when there is a class.
Following the third or maybe fourth lessons, I take something. Normally in the morning My partner and i make a collation, which I decide on school, still sometimes My partner and i buy a bun in a go shopping located on the beginning of the education. You can also order tea, coffee or many other beverages there, but My spouse and i rarely apply it. I usually possess six or even seven courses every day. Throughout the last lesson Therefore i'm usually incredibly tired and I dream about coming back again home. When the last phone finally engagement rings, I check my locker to take the coat together with change very own shoes again and I'm happy to head out.
Thanks for the latter letter. Now i'm so lucky Joey began to walk! It really must be a great practical experience. I wonder when he will initialize talking. Hold me kept up to date! And, without a doubt, Jane -- I help Tom. I truly think it could be great for those who moved towards Warsaw. We were actually able to meet usually. And the range of future options for Joey and for an individual is broader than you think that, really. These days let us desire you a Cheerful Easter. May possibly your wishes come true in such a joyful spring time. Can the peaceful spirit belonging to the Resurrection involving Christ load your paper hearts and remain in them for good. I deeply hope that you'll spend the with your along with you will utilize the wonderful surroundings.

Please forgive me regarding such a small letter, although I am actually overloaded using the work as well as preparations for that wedding. I will be so glad you will take place! Eh, it's time for people! Write after you find the moment.
I can't avoid thinking about people since the last time I could see you. Each and every time I nearby my vision, I see your own personal wonderful point and that amazing smile involving yours. Ohio, Queen with my center, I want to carry you apart to an region where we're able to hide and turn into happy along forever. With the eyes associated with my creative thinking, I see an individual, my Wonderful, lying for the beach everywhere mild wind turbine gently reduces golden inviting dust through between the white colored clouds preceding. You just are located and watch the particular endless violet ocean and even sky.
For that tropical island, the perfectly colourful basin would thrive every day now. We could sit on the most eco-friendlymost environmentaly friendly, softest along with freshest yard in the world and enjoy becoming together. As the days, we would visit and watch sunshine sinking while in the boundless oceans that release its light breaking it all into hot shades of crimson to make it the dark light, which gloves us to the arms together with sings the best breathtaking audio of stop. That I would like to come true one day, my Prefered by.

And for now, I want to come to feel your light sweet pure on my own again. Typically the awareness of your current existence along with your love for me is truly the reason why to live. You will find always treasured you and I always is going to, my Man.
Currently, folks live extended than they did in the past. There are plenty of sources of the following phenomenon. Today life is not simply longer, as well as better in addition to easier, and also owe this to the progress technology in addition to medicine. We could seeing an embrace human health and fitness awareness, particularly regarding HIV / HELPS, cancer and malignant cancers. Generally ?ndividuals are more and more keen on health. The media market a healthy way of life and give useful information on proper nutritional. The ideal modern man is actually slim, will sport, will not smoke and eat within fast-food dining establishments. I believe that folks live extended today in the following good reasons.
First and foremost, typically the medical and biotechnology industry presents ever innovative solutions. For instance , modern medicine has discovered how tumors cells acquire and is engaging in everything in its power to avoid these mechanisms. What's more, around modern treatment centers doctors use a variety of options, paying wonderful attention to often the calm surroundings in doctor's offices. They are in search of psychological secrets to solve medical conditions. In the twentieth century, people today began to try to find drugs for struggling with several different mental conditions. Society finally understood which will isolation (imprisonment) is not a method to00 this type of soreness. Doctors remarked that, for example , despair is not only often the patient's frustrated mood.
Secondly - right now, we do not have to deal with the problem of serious and consistent epidemics. The govt is aware of the particular threat along with tries to avoid it absolutely.
Finally, it needs to be mentioned there presently exist a great familiarity with a healthy chosen lifestyle compared to just what exactly our ancestors knew about health. Females know all things about good nutrition along with diets. Men used to surf to the gym and handle the body. Activity is hip. What's more, people today start to quit smoking. They are one hundred percent aware of decline of this craving. Cigarettes very seriously affect wellbeing, can cause equally lung tumor and many other health problems.
In summary, it seems like obvious that others live a bit longer today. We still have better medical treatment and we is able to use many new pioneer technology and medicinal drugs. However , bare in mind, we want to look after ourselves all of us do not ignore our health issues.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02-26-2019 @ 03:37 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที