เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Discover a Designer
โดย: elegomo
ติดประกาศ: 03-01-2019 @ 03:26 am

Today, fashion runs a significant job in our lifetime. Apparently this really is evident within the example of actors. But will it affect us all?
To start, right now young people could be the most serious about the latest styles. Their pride and the need to look good is required by show business to result in the breakthrough of might be found like Model TV or possibly numerous plans in the form of "Hot or possibly Not".
Additionally, every ladies' or teenage magazine possesses its own fashion office, which is designated as a instruction for visitors. There are even females who treat these papers as a Sort. All you need to accomplish is shop around to see what amount of fashion is actually affected by folks.
In addition , on schools, young girls are afraid of simply being ridiculed due to unfashionable apparel. It reveals the scale involving media tension on young adults. For example , the ridiculous style of emo is extremely fascinating because of its exhibit on television set, video clips as well as magazines for teenagers. In addition , it has an inexplicable thinking that people using stylish gear are by some means better than other individuals.
On the other hand, there are individuals who seem to be unmoved because of the confusion close to fashion and also the media plus represent their style of outfit. Unfortunately, you will discover not many of which.
In conclusion, everywhere fashion truly affects the way we dress. Within the strong have an effect on our lives, which can be growing at all times.
Halloween is known as a holiday known on thirty first of November. It was introduced from Orlando holiday in all Saints, but it surely has become only an opportunity to have a good time. However , this can be a fun inside of a scary air flow.
First of all, delete word one can view lots of people in disguise. These people were costumes with scary wildlife - enjoy ghosts, vampire, monsters etc . - and also pretend to become some well known horror people, like Freddy Krueger. Usual on in which day, actually inseparable, happen to be such factors like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of empty pumpkins utilizing scary face carve out plus a candle set inside.
A very popular activity one of several children will be trick-or-treating. Dressed up in their costumes, they go by house to accommodate asking „trick or treat? ”. They will ask for doggie snacks, especially sugary ones, including case associated with refusal, they are eager to perform a technique on the who refuses.
The younger generation, who are overly old that will trick-or-treat, have a preference for costume functions with sights like frightening stories revealing to, watching scary films or perhaps visiting destinations that are thought to be haunted.
In the end I want to state a very popular Halloween party game identified as apple bobbing. A large basin is filled with liquid with some cheerios floating in its covering. The task within the participants could be to catch a strong apple by their teeth. Implementing hands is actually forbidden.
Evening is very popular in the us but it is actually gaining more and more fans in European countries too. www.hr.gymsupl.pl

My trip to school sets out every day during eight. This is the time with heavy site visitors, because numerous students are available there all at once. First, I go to the locker room room. With my school, each and every student possesses his own locker and a factor to it. I leave my coat now there and modification my athletic shoes. I have to make this happen because the young people are not are actually walk the school corridors inside same shoes as outside the house. Thanks to this kind of principle, school corridors along with classes be clean. Often, if I use a lot of classes in a granted day, When i leave many textbooks within my cupboard to ensure that I do not need to carry an exceptionally heavy back pack.
After abandoning things on the locker space, I look at class. From time to time I have numerous lessons inside same class, but commonly students have to go to different courses on the same moment. When I the actual appropriate training. usually several other students are generally waiting there. Welcome and also talk only a few minutes get started on the class. Each class has just exactly 45 minutes, accompanied by a 10-minute break. There is possibly one long break, which starts within twelve o'clock and is maintained 20 or so minutes. During the bust I usually consult friends, and frequently I attempt to learn some thing for the next training, for example should there be a class.
Following on from the third or maybe fourth article, I have something. In most cases in the morning My spouse and i make a hoagie, which I decide to try school, but sometimes I buy a bun in a purchase located on the ground floor of the college. You can also purchase tea, gourmet coffee or additional beverages now there, but My spouse and i rarely get it done. I usually own six or seven trainings every day. Over the past lesson Me usually incredibly tired and that i dream about coming back home. If your last call up finally rings, I go to my locker room to take my very own coat in addition to change the shoes repeatedly and So i'm happy to leave the house.
Thanks for the survive letter. I am so happy Joey led off walk! It has to be a great experience. I speculate when he will initiate talking. Retain me kept up to date! And, without a doubt, Jane : I guidance Tom. I think it would be great should you moved towards Warsaw. We could actually meet usually. And the collection of future options for Joey and for anyone is broader than you believe, really. At this moment let us wish you a Happy Easter. Could possibly your ambitions come true in such a joyful spring time. Can the tranquil spirit of your Resurrection with Christ occupy your kisses and stay in them once and for all. I severely hope you do spend this point with your family and you will have fun with the wonderful atmosphere.

Please forgive me regarding such a quick letter, nonetheless I am actually overloaded along with the work as well as preparations for your wedding. Me so lucky you will appear! Eh, it's time for all of us! Write when you find the time frame.
I can't discontinue thinking about people since the very last time I could see you. Each and every time I nearby my little brown eyes, I see your wonderful encounter and that amazing smile connected with yours. Oh yeah, Queen connected with my cardiovascular, I want to take on you at a distance to an tropical isle where we were able to hide and be happy together with each other forever. Along with the eyes for my creativity, I see you, my Fabulous, lying at a beach which is where mild blowing wind gently brings down golden sunlit dust right from between the white colored clouds above. You just then lie and watch often the endless blue ocean and also sky.
With that isle, the incredibly colourful area would blossom every day for us. We could sit on the most environmentaly friendly, softest as well as freshest your lawn in the world and enjoy currently being together. And in the early evenings, we would head out and watch uv rays sinking inside the boundless rich waters that released its light source breaking that into heated shades of crimson to make it some dark light, which gloves us to the arms and also sings quite possibly the most breathtaking appear of paix. That I would prefer to come true a day, my Beloved.

And for currently, I want to really feel your tender sweet mouth on acquire again. The exact awareness of your individual existence along with your love in my situation is truly the main reason to live. You will find always beloved you i always will, my Partner.
Currently, people today live more than they did in the past. There are numerous sources of that phenomenon. At present life is not alone longer, but will also better along with easier, and now we owe that to the development of technology as well as medicine. We have seeing an escalation in human health and wellness awareness, particularly regarding HIV / ALLOWS, cancer together with malignant growths. Generally folks are more and more interested in health. The very media advertise a healthy way of living and give useful information on proper nutrition. The ideal stylish man is usually slim, does sport, won't smoke and eat for fast-food restaurants. I believe we live more today with the following causes.
First and foremost, the actual medical and biotechnology industry provides ever different solutions. Like modern remedies has determined how cancer cells produce and is accomplishing everything in the power to quit these systems. What's more, around modern laser centers doctors use a variety of approaches, paying terrific attention to the exact calm air flow in the work place. They are hunting for psychological solutions to solve health concerns. In the last century, individuals began to seek out drugs for struggling with various mental issues. Society finally understood that isolation (imprisonment) is not hope for00 this type of pain. Doctors noted that, for example , major depression is not only the exact patient's discouraged mood.
Furthermore, you can - today, we do not ruin your day the problem of serious and frequent epidemics. The us government is aware of the exact threat plus tries to prevent it without exceptions.
Finally, it needs to be mentioned there are a great information about a healthy way of life compared to exactly what our ancestry and family history knew about health. Women of all ages know all things about appropriate nutrition together with diets. Adult men used to look at the gym and take care of the body. Hobby is stylish. What's more, men and women start to give up smoking. They are entirely aware of the consequences of this desire. Cigarettes very seriously affect health and fitness, can cause equally lung cancer and many other health problems.
In summary, it seems obvious that folks live for a longer time today. We certainly have better health care and we may use many new ouvrage and medications. However , even more importantly, we want to handle ourselves which do not pay no attention to our health concerns.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-01-2019 @ 03:26 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที