เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Auto Repairs Discussed And Simplified For You Personally
โดย: uhevuhiqi
ติดประกาศ: 08-20-2020 @ 10:29 am

In case you are clumsy together with your car repairs, you are able to turn out spending a lot of money. Apart from familiarizing your self using the distinct version which you personal, there are additional techniques you can study. Read on to spend less and time in the future.

When consuming your car to the mechanic's, you must not leave well before using a total diagnosing what should be fixed. In the event the technician refuses to consider the automobile right away or fails to want to offer you a quote to the concerns he identified, hire a company more.

Pay attention to the gauges and trouble lights on your own cars dash. Discover how to identify the warning signs of a automobile that may be overheating, low on oil or not recharging the battery. Realizing which of such signals require instant consideration can protect against problems for your automobile and help save income over time.

Obtain motor essential oil available for sale as well as in low cost merchants while keeping a couple of bottles from the trunk of your automobile. Look at your oils each and every time you fill your gasoline reservoir. If you find that your oils levels is very low, you will conserve plenty of cash by having your personal essential oil available rather than acquiring it with a gas station for inflated costs.

Glance at the critiques of community car shops on the internet. This may articulate volumes regarding their customer satisfaction skills as well as their ability in fixing problems. Right after gathering information, you are able to pick the right look for you.

Be sure to substitute outdated components with OEM components. OEM pieces are elements which can be produced by the manufacturer. It might cost a lot a lot less to make use of pieces which are generic, however, you won't get the most out of these matters after some time. What is a cheap alternative now could be an expensive alternative in the future.

Along with fundamental tire shifting products, keep a plastic-type material tote filled up with Do it yourself automobile maintenance products in the trunk area of your respective automobile in the case of emergencies. Fill it up with a minimum of a quart every one of motor unit gas, transmitting fluid, directing liquid, and braking system water and a gallon of water. Give a can of penetrating gas squirt, a roll of duct adhesive tape, twine, bungee cords and simple tools to enable you to control small improvements on the streets.

Examine your wheel strain routinely. Wheels having a reduced pressure can be a very dangerous accountability. Look into the stress within your car tires one or more times a month or if you notice a tire is apparently dropping atmosphere. Put money into new high quality wheels when you often have to alter the strain in your auto tires.

Locate a reputable car repair shop in your town and acquire your car there each and every time it needs assistance. You need to attempt to offer the exact same technician work with your car or truck whenever you bring it there. It will help the auto mechanic to get familiar with your vehicle so he will notice issues earlier than someone else.

Don't have a variety of keychains on your own keyring, or ensure you can remove your important when you really need it. The ignition can't assist too much body weight. Especially, if you notice that the key is challenging to get from your ignition, you should come up with a alter!

Even though you aren't notably useful, there are some DIY repairs that just about anyone can perform. For instance, shifting the windshield wiper blades is really just a matter of snapping away one set and snapping on one more. Look in your user's handbook or utilize a tape measure to determine which dimensions you will need. Don't be dismayed in the event the store where you get your windscreen wiper cutting blades just has one in the proper size. You can utilize the one that is an " smaller in the person side of your respective windshield with out leading to any problems.

Should you be paying out to get new elements set up in your automobile, check with the technician if you can discover their whereabouts. There is not any reasons why he should refuse to help you to see everything you have purchased. In case you have any indication the merchandise is not new, notify the auto mechanic that you will be obtaining the operate carried out in other places.

As soon as you've labored on the braking system, prior to taking them to analyze them you ought to bleed them. Upon having bled the braking system, pump motor up the water of your brakes. Try to find any water leaks that could force you to shed liquid. Now you are ready to get a examination travel on roadways that don't have much traffic. Generate gradually in the beginning so that you can be sure that your improvements have been carried out appropriately.

If you are thinking of a do-it-yourself auto maintenance, make certain you are aware of what you are actually getting into to. Obtain a qualified estimate for having an expert carry out the be right for you, then figure out what it will require in components and instruments for you to do it yourself. It could very well be that you will not help save so much and are risking stuff like security and longevity of your vehicle.

For top level performance through your automobile, make certain that your mechanic sets up authentic products company pieces (OEM). Even though these are more expensive than common elements, the finished excellent efficiency is worth the fee. Moreover, manufacturer authorized pieces add up to a lot less deterioration on your vehicle in the end.

If you have noticed that your controls has been trembling, there are possibly simple factors why this really is taking place. Both your steering liquid is dirty, or one of the tires will not be in-line effectively. Solving this concern on your own is definitely very simple. Initially, you simply need to remove your steering wheel. Then, affect the water, and tighten up in the linkage. Once you do that, the trembling within your controls need to cease.

While you have most likely surmised, there are numerous good things about learning about auto restoration. You may educate other folks how you can do repairs and depend all on your own knowledge. This article has the tips you want just employ these to your advantage.

produzenje penisa


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-20-2020 @ 10:29 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที