ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

ระบบทะเบียน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
E-leaning (สบช.)
ฐานข้อมูล CINAL Plus

บริการนักศึกษา
.ระบบจองห้องออนไลน์
.
ระบบจองห้องแล็ป
.ระบบยืมอุปกรณ์ห้องแลป

ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือนักศึกษา 2565