วีดีโอ สื่อสารสอน
“อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยตามบริบทภาคใต้”

https://www.youtube.com/watch?v=OzXYahDk_Owhttps://www.youtube.com/watch?v=JOEkanJrWsQhttps://www.youtube.com/watch?v=RBT0xcSxbl8https://www.youtube.com/watch?v=kpkNvPKwDsw

“การส่งเสริมความปลอดภัยในคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

https://www.youtube.com/watch?v=GnB90Z7dEX4https://www.youtube.com/watch?v=ill9Yoq-z7U

การออกกำลังกายโนราบิก